* Flash via odin

* update

via twrp.

DONE.

regards..

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]