Kèo caffe sáng ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: I9505
Selected port: COM159 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: GT-I9505
Android version: 4.4.2
Product code: GT2I9505ZWAAUT
Phone version: I9505XXUGNG8
PDA version: I9505XXUGNG8
CSC version: I9505AUTGNF1
IMEI: 352745069965436
Phone S/N: RF8F81BSB1D
Checking Super user...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]