Model: SM-J100H
Version: J100HXCU0AOD1/J100HSWR0AOD1/J100HXCU0AOD1/J100HXCU0AOD1
Product code: SM2J100HZKASWR
Phone S/N: RV1G80Z9JVM
Imei: 353010073xxxxxx
Unique number: C01E8A1C59882
Reading codes... OK
Please wait, calculating codes... OK (time - 00:03:05)
Freeze code: 79261814
NET lock: 86158462
For check lock status: *#7465625#

Done with Samsung Tool PRO v.24.1[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]