Nhận máy N109 rơi đất trắng màn.Chạy lại phần mềm nghe gọi ok nhưng vẫn trắng màn.Mong anh em chỉ giúp các bước tiếp theo
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]