máy khởi động liên tục flash lại bằng octopus box ok nhưng treo thế này
Fastboot mode started
udc_start()
-- reset --
-- portchange --
-- reset --
-- portchange --
ae nào làm rồi giúp em 1 cài thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]