Unlock mở mạng LG Optimus L7 P705G canada bằng code ok

LG IMEI:35225005015xxxx NCK=6375069588019442 NSCK=0978278129864961 SPCK=7340379024349461 CPCK=2970992755281438 SIMCK=2391917435643142


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]