HTC One M7 (PN0714000) treo logo + hboot 1.56, s-on + Rom 4.4.2 sense 6.0 Tiếng ViệtKitKat (Android 4.4.2+ HTC Sense 6.0)
Download
Android Revolution HD 71.1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
C:\adb>fastboot getvar all
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 1.56.0000...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]