Samsung SGH-T429 T-Mobile Unlock / Mở Mạng Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Selected model: T429
Selected com port: COM18
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press shortly power button
Phone Detected
Sending loader1... OK
ARM version 3541
Sending loader2... OK
Flash ID: 0001227E224222000000
Unlock block
Unlock block
Unlock block
Unlock - ok
If lock - not deactivate: Please...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]