Remove account, mở khóa xác minh tài khoản Google của bạn Samsung Galaxy S6 Edge Plus G928S OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Operation: Reset FRP/React/EE
Selected model: SM-G928S
Software version: 24.1
Searching Samsung USB Flash Interface... detected COM40
Setup connection... OK
Reading PIT from phone... OK
Searching FRP lock... OK
Erasing FRP... OK
Searching Reactivation lock... OK
Erasing Reactivation lock... OK
Searching EE lock... OK
Erasing EE lock... OK...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]