Samsung Note 4 N910T Unlock 5.1.1 OK2 Ok:P/S: Version OK2 Anh em downgrade unlock, rồi update lên lại mới ok:Operation: Unlock

Selected model: SM-N910T

Selected port: COM270 SAMSUNG Mobile USB Serial Port

Reading phone info...

Reading IMEI... OK

IMEI: 35459406298XXXX

Unlocking... OK

Reseting... OK

Unlock doneSamsung Note 4 N910T Tiếng Việt 5.1.1 Ok:...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]