Nhận con máy của khách bị mất đèn mà dò mãi không biết đường đèn nó ăn vào chân nào của conec, Bác nào gặp bệnh này rồi chỉ giiups em với ạ. Thanks and happy new year


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]