Chuyển hệ Alcatel OT-606a OK


SigmaKey 2.15.00 MTK: Direct unlock
Z3X BOX Serial Port (COM5), Provider: FTDI, Driver ver.: 2.8.30.0, Date: 12/07/2013, FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_0011
Baud rate: 19200
Release "Power on" button!
Baseband Processor: MT6253, HW Rev. A.02, SW Rev. A.00
Serial number: CA511BE390A0FFC3A60DCEA9F09ADC0F
Testing external RAM...8 Mb
Detecting flash...NOR, ID: 00898904-00000000, manufacturer: Intel, model: M18LR256B
Flash size: 32 Mb, TOP
File system:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]