Samsung Galaxy Note Edge AT&T N915A bị mất sóng, fix OK


Checking environment ...
System Info
Display ID: LRX22C
System Ver: 5.0.1 REL
API Level: 21
Incremental: N915AUCU2BOC8
Model: SAMSUNG-SM-N915A
Brand: samsung
Device: tblteatt
Platform: apq8084
Language: en
Rigion: US
Device Info
SerialNumber: bcabc21b
Hardware: qcom
Model: tblteatt
PDA Version:...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]