S6 Edge+ G928T Unlock / Mở mạng / Tiếng việt

Mã:
model:= SM-G928T
Androids Version:= 5.1.1
Description Version:= zenltetmo-user 5.1.1 LMY47X G928TUVS2COKC release-keys
Platform:= exynos5 [ samsungexynos7420 ] [ unknown ]
Baseband:= G928TUVS2COKC
VER:= G928TUVS2COKC/G928TTMB2COKC/G928TUVS2COKC/G928TUVS2COKC
Carrier := TMB_USA
Network Mode := 0
Simstatus:= NETWORK_LOCKED
BusyBox version := 1.22.1
IMEI-1 = null or empty
ANDROID-ID = 0715f7b011302034_0000E176B6
Detected su binary at /xbin...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]