Thông Tin Tiếng Việt + CH Play Lenovo A788T ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.3 Ổn Định ít hao Pin
Cài CH Play Lenovo A788T Mật Định Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không Cần Thiết
Hard Reset Lenovo A788T Không Mất Tiếng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]