Dưới Đây Là Tất Cả Các File Flash Nokia Do Mình Sưu Tầm Được Từ Trên Mạng Về, Anh Em Chỉ Cần Đem Về Giải Nén Ra Là Chạy.

Mình Up Lên Đây Cho Anh Em Đở Tốn Thời Gian Để Tìm.


100 RH-130 v03.60 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
100 RH-130 v04.30 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
101 RM-769 v006.65 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
101 RM-769 v07.70 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
105 RM-908 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
107 RM-961 TV [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
109 RM-907 ver 04.10-TV [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
110 RM-827 v03.04
110 RM-827 V03.26
110 RM-827 v03.33
112 RM-837 v03.26
112 RM-837 v03.32
1200 RH-99 v6.0
1202 RH-112 v4.03
1208 RH-105 v5.91
1280 RM-647 v007.000
1600 RH-64_7.02
1616 RH-125 v6.51
1800 RM-653 v6.51
200 RM-761 v10.58
200 RM-761 v10.60
200 RM-761 v11.56
200 RM-761 v11.64
200 RM-761 v11.81
200 RM-761 v11.95
201 RM-799 v11.56
201 RM-799 v11.81
201 RM-799 v11.95
202 RM-834 v20.28
202 RM-834 v20.37
202 RM-834 v20.52
203 RM-832 v20.26
203 RM-832 v20.52
205 RM-862 v03.19
206 RM-872 v03.58
220 RM-969
2323c RM-543 v09.55
300 RM-781 v07.03
300 RM-781 v07.44
300 RM-781 v07.49
300 RM-781 v07.57
301 RM-839 TV
302 RM-813 v14.26
302 RM-813 v14.53
303 RM-763 v13.47
303 RM-763 v14.38
303 RM-763 v14.60
303 RM-763 v14.76
305 RM-766 v3.60
306 RM-767 v03.63
306 RM-767 v05.93
308 RM-838 v05.80
308 RM-838 v05.85
309 RM-843 v05.80
309 RM-843 v05.85
310 RM-911 v7.37
311 RM-714 v03.81
311 RM-714 v03.90
311 RM-714 v05.92
2330c RM-512 v09.85
2690 RM-635 v10.65
2700c RM-561 v9.98
2730c RM-578 v10.47
3110c RM-237 v7.30
3120c RM-364 v10.00
3120c RM-365 v10.00
3500c RM-272 v7.21
3600 RM-352 v07.23
3710 RM-510 v4.30
3720c RM-518 v10.16
500 RM-750 v111.020.0059
500 RM-750 v111.021.0028
Nokia 515 Dual Sim RM-952
5030c RM-524 v5.01
5130 RM-495 v7.97
5200 RM-174 v7.20
5220 RM-411 v7.23
5230 RM-593 v40.8.003
5230 RM-588 V51.0.002
5233 RM-625 v51.1.002
5300 RM-146 v7.20
5310 RM-303 v10.10
5320 RM-409 v4.13
5530 RM-504 v40.0.003
5610 RM-242 v10.0
5630 RM-431 v12.20
5630 RM-431 v013.009
5800 RM-356 v60.0.003
603 RM-779 v111.030.0609
603 RM-779 v112.010.1404
603 RM-779 v113.010.1506
6020 RM-30 v05.20
6085 RM-198 v6.00
6280 RM-78 v06.43
6300 RM-217 v7.30
6303c RM-443 v10.10
6303c RM-443 v10.12
6500s RM-240_12.35
6700c RM-470_13.21
6700s RM-576 v071.004
6720c RM-424 v032.001
6730c RM-566 v031.022
700 RM-670 v111.030.0609
700 RM-670 v112.010.1404
701 RM-774 v111.030.0609
7100s RM-438_6.31
7210 RM-436 v7.23
7230 RM-604_10.82
7310 RM-379 v9.40
7500 RM-249 v05.21
7510 RM-398 v6.65
7610 RM-354 v7.23
7900 RM-264 v4.80

C1-01 RM-607 v06.15
C1-02 RM-643 v6.05
C2-00 RM-704 v03.82
C2-00 RM-704 v03.99
C2-01 RM-721 v11.20
C2-01 RM-721 v11.21
C2-01 RM-721 v11.40
C2-03 RM-702 v06.97
C2-03 RM-702 v07.48
C2-03 RM-702 v07.63
C2-05 RM-724 v08.79
C3-00 RM-614 v08.71
C3-01 RM-640 v07.16
C3-01 RM-640 v07.51
C3-01 RM-776 v06.75
C5-00 RM-645 v071.005
C5-02 RM-745 v081.003
C5-02 RM-745 v091.002
C5-02 RM-745 v101.003
C5-03 RM-697 v22.0.007
C5-03 RM-697 v23.0.015
C5-06 RM-816 v22.6.007
C5-06 RM-816 v23.6.015
C6-00 RM-612 v42.0.004
C6+RM-624_42.2.004
C6-01 RM-601 v022.014
C6-01 rm-601 v025.007
C6-01 RM-601 v111.040.1511
C7-00 RM-675 v022.014
C7-00 RM-675 v111.030.0609
C7-00 RM-675 v111.040.1511

N8 RM-596 v025.007
N8 RM-596 v111.030.0609
N8 RM-596 v111.040.1511
N81 RM-223 v24.0.002
N82 RM-313 v35.0.002
N85 RM-333_31.002
N86 RM-484 v30.009
N95 RM-320 v35.0.001
N96 RM-247 v30.033
N96 RM-247_30.101
N97 RM-505 v22.0.110
N97 RM-555 v30.0.004

E5-00 RM-632 v091.001
E5-00 RM-632 v101.003
E52 RM-469 v081.003
E52 RM-469 v091.003
E6-00 RM-609 v022.014
E6-00 RM-609 v111.130.0625
E6-00 RM-609 v111.140.0058
E63 RM-437 v510.21.010
E7-00 RM-626 v022.014
E7-00 RM-626 v111.030.0609
E71 RM-346 v510.21.009
E72 RM-530 v081.003
E72 RM-530 v091.003

X1-01 RM-713 v07.50 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X2-00 RM-618 v08.35 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X2-01 RM-709 v8.70 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X2-02 RM-694 v10.91 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X2-02 RM-694 v11.79 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X2-05 RM-772 v08.30 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X3 RM-540 v11.00 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X3-02 RM-639 v07.16 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X3-02 RM-775 v06.75 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X3-02 RM-775 v07.32 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X6 RM-559 v40.0.002 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X7-00 RM-707 v025.007 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X7-00 RM-707 v111.030.0609 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
X7-00 RM-707 v111.040.1511 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Nguồn sưu tầm !!

( Đang cập link ....... Loading )[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]