Galaxy S6 G920FD Write Cert Repair imei,
Cert G920FD,
S6 G920FD imei null/null,
Cert Repair imei S6 G920FD,

Mã:
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G920F
Android version: 5.1.1
Product code:
Phone version: G920FXXU3QOKN
PDA version: G920FXXU3QOKN
CSC version: G920FVFG3QOKN
CSC country code: Slovenia
CSC sales code: SIM
HW version:
Phone S/N:
Modem board: SHANNON333
RF cal date:
IMEI:
Checking Super user right... true...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]