1. Download this root file

2. Download this Odin


3. Open odin & click in ap select the root file

4. Flash by download mode

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]