LG LG Optimus L3 E400F Convert E400 Tiếng Việt Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.1.6
--------------------------------------------------------------------------------
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM53
Selected model: E400
Reading info...OK
Mode: Emergency
Model ID: BS/E400f/7D
--------------------------------------------------------------------------------
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]