Mở mạng S6 Edge T-Mobile G925T OJC 5.1.1 ok

Mã:
model:= SM-G925T
Androids Version:= 5.1.1
Description Version:= zeroltetmo-user 5.1.1 LMY47X G925TUVS3DOJC release-keys
Platform:= exynos5 [ samsungexynos7420 ] [ unknown ]
Baseband:= G925TUVS3DOJC
VER:= G925TUVS3DOJC/G925TTMB3DOJC/G925TUVS3DOJC/G925TUVS3DOJC
Carrier := TMB_USA
Network Mode := 0
Simstatus:= NETWORK_LOCKED
BusyBox version := 1.22.1
IMEI-1 = null or empty
ANDROID-ID = 03157df395174632_0000FB91D1
Detected su binary at /xbin...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]