Mở mạng HTC One M9 nhà mạng Sprint

Mã:
Selected Model HTC M9WLS
Selected Task HTC Sprint Unlock(ADB)
Searching ADB device Please wait..
Device Detected...
model:= 0PJA2
Androids Version:= 5.0.2
Description Version:= 1.32.651.30 CL506785 release-keys
Platform:= msm8994 [ htc_hima ] [ msm ]
Baseband:= 1.11.C1144030@50325.2
CID := 0PJA20000
MODEID := SPCS_001
PROJECT := HIMA_WHL_L50_SENSE70_SPCS
Network Mode := CDMA
Simstatus:= ABSENT
IMEI-1 = null or empty
ANDROID-ID =...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]