e nhận môt cây x3-02 bị đứt cáp.E câu được rung rồi.nhưng còn sạc thì chưa được.bác nào câu mạch chi tiết chỉ em với.cảm ơn nhiều!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]