Tiếng Việt ZTE T83 4.1.2 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock ổn định ít Hao pin
Hard Reset ZTE T83 Không Mất Tiếng Việt...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]