D:\EDIT ANROID\VIET HOA ANROID NEW\TOOL EDIT APK\APKTOOL 1.5.2_4.4.2>apktool b S
ecMms_Cherry
I: Using Apktool 2.0.0-Beta9 on SecMms_Cherry
W: Could not find sources
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
I: Copying libs...
I: Building apk file...
I: Copying unknown files/dir...
Exception in thread "main" java.nio.file.FileSystemNotFoundException: D:\EDIT%20
ANROID\VIET%20HOA%20ANROID%20NEW\TOOL%20EDIT%20APK \APKTOOL%201.5.2_4.4.2\SecMms_...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]