Samsung Galaxy S T959V Treo Logo Up Rom Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Added!!
Odin v.3 engine (ID:56)..
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
Set PIT file..
DO NOT TURN OFF TARGET!!
Get PIT for mapping..
Firmware update start..
boot.bin
NAND Write Start!!
Sbl.bin
param.lfs
factoryfs.rfs
data.rfs...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]