Samsung Galaxy Y S5360 Treo Logo Up Rom Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Added!!
Odin engine v(ID:3.1100)..
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
Get PIT for mapping..
Firmware update start..
SingleDownload.
BcmBoot.img
NAND Write Start!!
Sbl.bin
boot.img
system.img
userdata.img
param.lfs...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]