em có con iphone 5 lên nó treo táo xg nó lên một dãy chũ xin moi ng giúp

- - - Updated - - -

ai giúp em vs máy ấy đã làm icloud dùng dk một thời gian


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]