HTC M8 Sprint RUU 6.0 sense 7.0 + Firmware + OTA 6.20.651.3[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]](bootloader) version: 0.5

(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000

(bootloader) version-baseband: 1.09.20.1112

(bootloader) version-cpld: None

(bootloader) version-microp: None

(bootloader) version-main: 6.20.654.3

(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF

(bootloader) serialno: FA46HSF01071

(bootloader) imei: 990004--

(bootloader) imei2:...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]