Sony Ericsson K800i Nạp Tiếng Việt Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
SPEED: 921600
LDR: 071130 1150 NPACXC1250330_DB2020_PRODUCTIONIDLOADER_P3M
OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35170801345295 CERT:RED
CURRENT CID: 49 COLOR: RED
LDR: 061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
LDR: 080108 1810 ESGCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A015
FLASH ID: 2019
writing "D:\TRUYEN SEVICE FLASH FILE\FLASH...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]