Samsung G928T Tiếng Việt 5.1.1 By Odin:

G928T Tiếng Việt
5.1.1 Edit - Stock Rom

G928T Tiếng Việt
5.1.1 - Hard Reset Không Mất Tiếng Việt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]