Samsung G928T Tiếng Việt 5.1.1 By Odin:G928T Tiếng Việt 5.1.1 Edit - Stock RomG928T Tiếng Việt 5.1.1 - Hard Reset Không Mất Tiếng Việt[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]