STOCK ROM G925KKKU3DPAD_6.0.1_GSM-FILES​
Model [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name GALAXY S6 Edge
Country Korea (KT Corporation)
Version Android 6.0.1
Changelist 61302269
Build date Mon, 25 Jan 2016 17:06:48 +0000
Product code [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA G925KKKU3DPAD
CSC G925KKTC3DPAD

Link Max Speed...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]