STOCK ROM G925SKSU3DPAC_6.0.1_GSM-FILES​
Model [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name GALAXY S6 Edge
Country Korea (SK Telecom)
Version Android 6.0.1
Changelist 7037264
Build date Fri, 22 Jan 2016 13:48:52 +0000
Product code [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA G925SKSU3DPAC
CSC G925SSKC3DPAC

Link Max Speed...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]