bác nào có cái rom full 5 file cho em xin với
máy cái rom google up vân không hết cheo logo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]