thay chân sạc chuẩn đo áp sạc 5v ra đủ cáp sạc ok nhưng không có đỉện áp tại chân bin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]