Samsung Star S5230N Unlock / Mở Mạng Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Selected model: S5230
Selected com port: COM18
Selected speed port: 921600
Phone must be ON
Search modem ... OK
Search modem on:COM92
Model: GT-S5230N
CountryCode: FTM
Factory SW: S5230NBVKA1
UniqueNumber: 60000000304788
MemoryPhone: K522H1HACA(S5230N)
Phone IMEI: 35713603165720 /9
Phone S/N: R2BBA62273
Phone Bluetooth ID: 2C 44 01 D7 B1 3A
Phone SW: S5230NBVKD1
Phone HW: MP 0.400
Phone CalData ver:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]