Mở mạng Samsung Galaxy S6 edge docomo SC-04G G925D

Operation: Unlock
Selected model: SC-04G
Selected port: COM196 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 24.1
Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 35756906xxxxxxx
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool PRO v.24.1


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]