Remove account, xóa xác minh tài khoản Google Sony Xperia Z5 Premium E6883 done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8994_LA1.2_119"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00400000,00080000 ]
DEVICE ID: 01DFDE57
FLASH ID: "0011/01000000"
LOADER VERSION: "MSM8994_50"
PHONE IMEI : 352430xxxxxxxx
MODEL (from GDFS): E6883
SOFTWARE VERSION: 1296-2464_32.0.A.6.209
CUSTOM VERSION: 1299-1275_R5B...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]