Ae kiểm tra đo đạc như trong clip nhé dòng này dễ chết và đứt đường vào ic lắm[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]