Chia Sẻ Thông Tin
Thêm Tiếng Việt LG LTE2 F160L 4.1.2


Viết hóa trên Rom Stock V20F (mới nhất tại thời điểm này)

Fix sms full 1000 kí tự (anh việt ok hết )

Fix tự nhân 3G với hơn 100 nhà mạng trên Thế Giới

Thêm 1 số ap thông dụng + Cook 10 thêm hót (Giao diện N9-Sony Z-Moto...)

Call loca chưa fix được
Buil rom Full Zip qua CWM mất 2 phút [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]