Gặp nhiều pan 105 ko lắp sim lên nguồn ok nhưng khi lắp sim vào khởi động lên bấm phím bất kì tắt nguồn.

Flash ok by ATF:
- Lưu ý: Chỉ chọn 1 file MCU để ko mất TV.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]