Mở mạng LG Optimus L3 E400R canada OK

Máy không nhận cap usb nên phải unlock bằng nhập code

IMEI:01330500xxxxxxx NCK=9970554203204231 NSCK=9144242879398236 SPCK=3379359660466871 CPCK=7382523826422314 SIMCK=1515507427689297


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]