máy xạc tới 18% là tự khởi động lại, anh em ai làm qua ban này xin giúp 1 tay, đã thay cáp xạc vẫn vậy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]