Huawei Y550 Unlock tiếng viêt 444
root máy trước
sau đó unlock bằng sigmabox
tiếng việt nếu chưa thấy thì anh em móc nó ra
Ảnh unlock done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]