nhờ các anh ai gặp qua xin chỉ giùm e vs, đã thay bo cáp khác vẫn vậy,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]