Root Samsung Kitkat 4.4.4

B1: Tải file tar tại

B2: Tắt nguồn điện thoại. Bấm Home +Nguồn+Volume trừ, hiện chấm than => Bấm Volume cộng. Trên máy tính chọn PDA đến file vừa tải, chọn Start

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

B3: Tải Kingoroot tại
, cài đặt theo hướng dẫn, tắt trình duyệt virus trên...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]