Mở mạng Samsung Galaxy S6 Edge SC-04G SGH-N516 G925D NTT Docomo thành công

Operation: Unlock
Selected model: SC-04G
Selected port: COM228 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 24.2
Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 35756906xxxxxxx
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool PRO v.24.2


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]