- Nhận máy treo
dùng Nokia Software Updater for Retail flash khoảng 50% thì failed -> Mở nguồn lên chỉ hiện nokia màu đỏ

- Dùng ATFNokia Software Updater for Retail flash lại đều ko đc. Tưởng ăn nguyên mâm

- Dùng InfinityBox BEST lại một cái sống lại liền hên lại hic hic [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Đây là tool
Nokia Software Updater for Retail flash
Version: 5.0_2013.27.1.3
Fshare: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Còn file thì dùng Nokia...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]