Read code Mở Mạng Samsung Galaxy S6 Edge+ G928W8 Canada thành công

Checking hash file... OK
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G928W8
Android version: 5.1.1
Product code: SM-G928WZKAVMC
Phone version: G928W8VLU2AOK5
PDA version: G928W8VLU2AOK5
CSC version: G928W8OYA2AOK5
CSC country code: Canada
CSC sales code: VMC
HW version: REV0.1
Phone S/N: R58G81Q5G7E
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150822
IMEI:
Checking Super user right... true...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]