máy khách mở nguồn trắng màn nhưng vô trong thì hiển thị ok, tháo ra thay màn khác lắp vô mất nguồn luôn, trở phím nguồn có nhưng không có áp, đã đóng lại cpu thay dao động vẫn không ăn thua, anh em gặp xin chỉ giúp, cặp dòng này quá hiếm, đầu năm gặp kèo khó rùi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]